O škole

Základná umelecká škola v Modrom Kameni bola založená v r. 1960 vtedy ešte pod názvom Ľudová škola umenia. Vyučovanie sa začalo v hudobnom odbore 10. októbra 1960. Prvým riaditeľom školy bol Ján Valach. Už v prvých rokoch existencie školy boli nadviazané priateľské styky s Umeleckou školou Márka Rózsavolgyiho v Balašských Ďarmotách /Maďarsko/, ktoré s kratšou prestávkou pokračujú až po súčasnosť najmä s ich pobočkou v Berceli. Veľmi plodná bola v minulosti spolupráca so Základnou umeleckou školou v Poltári. Žiaci našich škôl sa stretávali na interpretačných súťažiach. Úspešne pracoval orchester ZRPŠ /Združenia rodičov a priateľov školy/.

V roku 1972 otvorila škola pobočku s tromi pedagogickými pracovníkmi vo Veľkom Krtíši, ktorá sa v roku 1973 osamostatnila.

Vo vedení školy sa za jej 60-ročnej existencie vystriedali traja riaditelia:

Ján Valach /r. 1960 – 1983/

Mgr. Štefánia Selská /r. 1983 – 1998/

PaedDr. Lívia Hrušková /od r. 1998 /

V osemdesiatych rokoch bol založený literárno – dramatický odbor pod vedením Mgr. Štefánie Selskej. Od roku 2004 pracuje na škole tanečný odbor a od roku 2014 výtvarný odbor.

ZUŠ Modrý Kameň má v súčasnosti šesť elokovaných pracovísk v priestoroch základných škôl:

– v Dolnej Strehovej /hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor/

– v Bušinciach /hudobný, tanečný a výtvarný odbor/

– v Želovciach /hudobný, tanečný a výtvarný odbor/

– vo Veľkej Čalomiji /hudobný, tanečný a výtvarný odbor/

– v Senohrade /hudobný odbor/

– v Cerove /hudobný odbor/

K 15. septembru 2019 mala škola 318 žiakov – 162 žiakov v hudobnom odbore, 74 žiakov v tanečnom odbore, 73 žiakov vo výtvarnom odbore a 9 žiakov v literárno-dramatickom odbore.

Mnohí absolventi ZUŠ Modrý Kameň pokračovali v ďalšom štúdiu na konzervatóriách a vysokých školách umeleckého zamerania na Slovensku i v zahraničí. Niektorí z nich sa dnes profesionálne venujú umeleckej sfére, sú hráčmi v profesionálnych hudobných telesách, herci popredných divadiel, pedagógovia základných, stredných a vysokých škôl.

Škola je v súčasnosti umiestnená v pôvodných priestoroch patriacich zriaďovateľovi školy Mestu Modrý Kameň. Vyučovanie prebieha v 10 učebniach. V koncertnej sále školy sa uskutočňujú triedne koncerty. Interné koncerty, súťaže a podujatia sa uskutočňujú v historických priestoroch Múzea bábkárskych kultúr a hračiek Hradu Modrý Kameň alebo v sále kultúrneho domu v budove, kde sídli škola.