Výučba na ZUŠ Modrý Kameň od 26. apríla 2021

PREZENČNE: Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore (okrem spevu a dychových nástrojov) – žiaci I. a II. stupňa ZŠ.

DIŠTANČNE: Spev a dychové nástroje a skupinové vyučovanie (výtvarný a literárno-dramatický odbor).