Výška príspevku v Základnej umeleckej škole Modrý Kameň od 1.9.2018

Podľa dodatku č.2 k VZN č. 2/2011 schváleného na zasadnutí MsZ Modrý Kameň dňa 28.6.2018 uznesením č.65/2018 boli zrušené úľavy pre žiakov hmotnej núdzi. V prípade, že budú rodičia žiadať o úľavu na školnom, je potrebné tieto žiadosti doručiť na mesto Modrý Kameň a tieto budú následne predložené na rokovanie MsZ.

Typ štúdia Výška školného na mesiac
Skupinové štúdium:
Prípravné štúdium I.stupeň 5,00 €
Prípravné štúdium II. stupeň 6,00€
I. a II. stupeň základného štúdia 7,00 €
Štúdium pre dospelých10,00 €
Individuálne štúdium:
Platené prípravné štúdium6,00 €
I. a II. stupeň základného štúdia9,00 €
Štúdium pre dospelých11,00 €
Rozšírené štúdium 10,00 €
Školné sa uhrádza na bankový účet SK47 0200 0000 0016 4773 3154, resp. do pokladne ZUŠ v Modrom Kameni. Zároveň je potrebné pri každej platbe uivesť variabilný symbol pridelený žiakovi na začiatku školského roka v každom štúdiu.