Zamestnanci školy


Pedagogickí pracovníci:

PaedDr. Lívia Hrušková /hudobná náuka, klavír/

Eva Guttenová, DiS. art. /klavír, sopr. zobcová flauta, organ, zborový spev, hudobná náuka/

Mária Cmoriková /klavír, keyboard, sopr. zobcová flauta, hudobná náuka/

Michaela Kováčová, DiS.art. /klavír, keyboard, korepetícia, hudobná náuka/

Mgr. Beatrix Feterik /keyboard, klavír, hudobná náuka/

Mgr. Mária Petríková /klavír, keyboard, spev, kapela/

Monika Ružinská, DiS.art. /klavír, keyboard, hudobná náuka/

Mgr. Izabela Bayerová, DiS.art. /spev, zborový spev, hudobná náuka/

Mgr.art. Rastislav Ferov /gitara, kapela/

Mgr. Miroslava Pelant Longauerová /gitara/

Jozef Škamla /akordeón/

Mgr. Jozef Malček /akordeón, klavír, hudobná náuka/

Mgr. Ľubica Pavčová /sopr. zobcová flauta, klavír/

Mgr. Milan Strenátka /trúbka, priečna flauta, saxofón, klarinet/

Mgr. Miroslav Straka /sopr. zobcová flauta/

Barnabáš Szabó, DiS.art. /husle/

Mgr. Katarína Bariaková /výtvarný odbor/

Mgr.art. Peter Balga /výtvarný odbor/

Mgr.art. Silvia Svákusová /literárno-dramatický odbor/

Nepedagogickí pracovníci:

Ing. Katarína Vargová, PhD. /ekonómka/

Simona Demušová /upratovačka/