Zamestnanci školy

Pedagogickí pracovníci ZUŠ Modrý Kameň v školskom roku 2019/2020:

riaditeľka PaedDr. Lívia Hrušková /hudobná náuka, klavír/

hudobný odbor Eva Guttenová, DiS. art. /klavír, sopr. zobcová flauta, organ, hudobná náuka/

Mária Cmoriková /klavír, keyboard, hudobná náuka/

Michaela Kováčová /klavír,korepetícia/

Monika Ružinská /klavír, keyboard, hudobná náuka/

Mgr. Izabela Bayerová /spev, zborový spev, hudobná náuka/

Mgr.art. Rastislav Ferov /gitara, kapela/

Mgr. Mária Petríková /klavír, keyboard, spev/

Jozef Škamla /akordeón/

Mgr. Jozef Malček /akordeón, klavír, hudobná náuka/

Mgr. Milan Strenátka /trúbka, priečna flauta/

Mgr. Miroslav Straka /sopr. zobcová flauta/

Mgr. Lucia Dobrocká /husle/

Mgr. Miroslava Pelant Longauerová /gitara/

Mgr. Ľubica Pavčová /sopr. zobcová flauta, klavír/

Justinián Kucmen /klavír/

Mgr. Beatrix Feterik / keyboard, klavír, hudobná náuka/

Lýdia Takáčová /tanečný odbor/

Sebjánné Rabóczki Terézia

Mgr. Katarína Bariaková /výtvarný odbor/

Mgr. Monika Hegedušová

Mgr. Monika Hegedušová /literárno-dramatický odbor/

Nepedagogickí pracovníci v školskom roku 2019/2020:

ekonómka Ing. Katarína Vargová, PhD.

upratovačka Alena Demušová